විශාල අද්භූත රුවක් අහසේ දිස් වෙයි

සැම්බියාවේ සුපිරි වෙළඳසැලක් අසල අහසේ විශාල අද්බුත මිනිසු රුවක් මැවී ඇති අතර එරට ජනයා බියට පත්ව එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත්ව තිබෙනවා.සැම්බියාවේ සුපිරි වෙළඳසැලක් අසල අහසේ විශාල අද්බුත මිනිසු රුවක් මැවී ඇති අතර එරට ජනයා බියට පත්ව එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත්ව තිබෙනවා.