නිචභංග රාජ යෝගයෙන් ලග්න පහකට ඉහල තානාන්තර

බුධ නීච වීමෙන් උදා වන නීච භංග රාජයෝගයෙන් මකර, කන්‍යා, වෘෂභ, මිථුන, කුම්භ යන ලග්නවලට අසීමිත ශුභඵල ලැබෙනු ඇත.

2017 මාර්තු 11 වැනිදා උදේ 2.37 ට මිණ රාශියට පැමිණෙන බුධ නිචවනු ඇත. කිසියම් ග්‍රහයෙකු නිචවන කල එම රාශියේම ග්‍රහයෙකු උච්චනම් එය නිචභංග රාජ යෝගයකි. මෙම රාශියේ උච්චව ගමන් කරනුයේ සිකුරුයි. මෙහි ඇති තවත් විශේෂයක් නම් මෙම දෙදෙනා ඔවුනොවුන්ගේ මිත්‍රයන් වීමයි. මේ නිසා මෙම නිචභංග රාජ යෝග බලය ලග්න කිහිපයකට සුවිශේෂ ශුභාඵල උදා කරන්නේය.

මකර කන්‍යා ලග්නවලට මෙම දෙදෙනාගේ සංයෝගය මත නීච භංග රාජ යෝගයක් මෙන්ම ධර්ම කර්මාධිපති රාජ යෝගයද උදා කරයි. ඔවුන්ට ඉතාමත් උසස් ශුභාඵල මෙන්ම කීර්තිමත් තනතුරු තානාන්තර ලබන බලයක් මින් උදා කෙරේ. මෙම ලග්න හිමි බුධ, සිකුරු දශා හිමියන්ට ඉතාමත් යහපත් වන අතර මෙම දෙදෙනාගේ දශා, අන්තර් දශා ඇත්නම් තවදුරටත් ශුභාදායකය.

මෙම ලග්න දෙක හැර වෘෂභ, මිථුන, කුම්භ ලග්නවලටද මෙම නිචභංග රාජයෝගයේ ශුභඵල අසීමිතව ලැබෙනු ඇත.

මෙම බුධගේ නිචභංග රාජයෝග බලය 2017 මාර්තු 27 තෙක්ම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත. මෙම කාල සීමාව තුල මෙම ලග්නවලින් උපදින දු දරුවන්ට මෙම යෝග බලය මත අසීමිත උප්පත්ති බලයක් මෙන්ම රාජ රාජ මහාමාත්‍යාදීන් මැද ජිවත්වන හෝ එම තත්වයට පත්වන අයද විය හැක.

ජි.ඇම්. ගුණපාල
රිවිර ඇසුරිණි


බුධ නීච වීමෙන් උදා වන නීච භංග රාජයෝගයෙන් මකර, කන්‍යා, වෘෂභ, මිථුන, කුම්භ යන ලග්නවලට අසීමිත ශුභඵල ලැබෙනු ඇත.