මේ ආහාර අනුභවයෙන් ශිෂ්ණය විශාල කරගන්න පුළුවන්

පිරිමින්ගේ ශිෂ්ණය වර්ධනය කරවන ආහාර තිබෙන බව ඔබ දන්නවද. මේ කියන්නා වූ ආහාර සෘජුව ඔබේ ශිශ්නයට සෘජුව බලපෑමක් ඇති නොකරත් වක්‍රාකාරව යම් දායකත්වයක් ලබා දෙයි.පිරිමින්ගේ ශිෂ්ණය වර්ධනය කරවන ආහාර තිබෙන බව ඔබ දන්නවද. මේ කියන්නා වූ ආහාර සෘජුව ඔබේ ශිශ්නයට සෘජුව බලපෑමක් ඇති නොකරත් වක්‍රාකාරව යම් දායකත්වයක් ලබා දෙයි.