ක්ෂණික මෝචනයද ? එහෙනම් මෙන්න ඔබට සහනය ගෙන දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම

බහුතරයක් පිරිමි මුහුණ දෙන ගැටළුවක් තමයි ක්ෂණික මෝචනය කියන එක. ඉදින් මේ හේතුව නිසාම තමන්ගේ පවුල් ජීවිතද විනාශ වූ අවස්ථා නැත්තේ නොවේ. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද හිතුවා මේ පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නට. පහත වීඩියෝව මගින් මේ පිලිබඳ ඔබට සහනයක් ලැබෙනු නොඅනුමානයි.බහුතරයක් පිරිමි මුහුණ දෙන ගැටළුවක් තමයි ක්ෂණික මෝචනය කියන එක. ඉදින් මේ හේතුව නිසාම තමන්ගේ පවුල් ජීවිතද විනාශ වූ අවස්ථා නැත්තේ නොවේ. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද හිතුවා මේ පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නට. පහත වීඩියෝව මගින් මේ පිලිබඳ ඔබට සහනයක් ලැබෙනු නොඅනුමානයි.