ඒෂියා සිත් වසඟ කරපු හැටි - ඒෂියා දිසානායකගේ නවතම ඡායාරූප

නිරූපන ශිල්පිනියක හා නිළියක වන ඒෂියා දිසානායකයන්ගේ නවතම ජායා රූ පෙළක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. මේ වීඩියෝවක් ලෙසින් ඔබට ගෙන එන්නේ ඒ ජායා රූ එකතුවයි.නිරූපන ශිල්පිනියක හා නිළියක වන ඒෂියා දිසානායකයන්ගේ නවතම ජායා රූ පෙළක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. මේ වීඩියෝවක් ලෙසින් ඔබට ගෙන එන්නේ ඒ ජායා රූ එකතුවයි.