එරියා 51 රහස හෙළි වීමෙන් ඇමෙරිකාව කම්පනයට පත් වූ හටි

ගැරී මැකිනොන් නම් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පරිගණක හැකරුවෙකු 2001 වසරේදී නාසා ආයතනයේ හා අමෙරිකාණු ආරක්ශක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පරිගණක ජාල 97කට ඇතුලු වුනා.  වඩා ආන්දෝලනාත්මක තොරතුරු රැසක් හෙලිකරගන්නට මින් ඔහුට  හැකි උනා.ගැරී මැකිනොන් නම් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පරිගණක හැකරුවෙකු 2001 වසරේදී නාසා ආයතනයේ හා අමෙරිකාණු ආරක්ශක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පරිගණක ජාල 97කට ඇතුලු වුනා. වඩා ආන්දෝලනාත්මක තොරතුරු රැසක් හෙලිකරගන්නට මින් ඔහුට හැකි උනා.