නිල් චිත්‍රපට ගැන ඔබ නොදත් කරුණු

අපි හොරෙන් හරි නිල් චිත්‍රපට බැලීමේදී හිතුවද මේ පිටුපස ජවනිකා රඟපාන අයගේ මානසික මට්ටම ගැන. ඔහුන් විඳින අපහසුතා ගැන. නැහැ නේද. එහෙනම් මේ කරුණු දහය ගැන මඳකට බලන්නකෝ. යූටියුබ් එකට ගොස් බලන්න නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න


අපි හොරෙන් හරි නිල් චිත්‍රපට බැලීමේදී හිතුවද මේ පිටුපස ජවනිකා රඟපාන අයගේ මානසික මට්ටම ගැන. ඔහුන් විඳින අපහසුතා ගැන. නැහැ නේද. එහෙනම් මේ කරුණු දහය ගැන මඳකට බලන්නකෝ