ලෝකයාට තාක්ෂනය ශ්‍රීලංකාවෙන් ව්‍යාප්ත වූ බව සනාත වෙයි

සිංහ හිස සහිත දෙවඟනක් පාරාවෝ රජවරුන්ට යුධ කටයුතු වලදී උදව් කළ බව පැපිරස් පත්‍රිකා වල ලියැවී තිබෙනවා. මේ බව සනාථ කරමින් තිබස් නගරයෙන් මේ සිංහ දෙවඟනගේ ප්‍රතිමා රැසක් මතු කරගෙන තිබෙන බව දෙස් විදෙස් වාර්තා දක්වනවා.සිංහ හිස සහිත දෙවඟනක් පාරාවෝ රජවරුන්ට යුධ කටයුතු වලදී උදව් කළ බව පැපිරස් පත්‍රිකා වල ලියැවී තිබෙනවා. මේ බව සනාථ කරමින් තිබස් නගරයෙන් මේ සිංහ දෙවඟනගේ ප්‍රතිමා රැසක් මතු කරගෙන තිබෙන බව දෙස් විදෙස් වාර්තා දක්වනවා.