විනාඩි පහෙන් ඔබේ බර විස්මිත ලෙස අඩු කරයි

බර වැඩි බව සහ බඩ ඉදිරියට නෙරා ඒම කොයි කවුරුත් මුහුණ පාන ගැටළුකාරී තත්වයක්. විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ගොඩක්ම අමුතු ක‍්‍රමවේදයක් ගැනයි. අවුරුදු දහයක කාලයක් තිස්සේ කුකුට්සි කියන ජපාන වෛද්‍යවරයෙක් බර අඩු කරගැනීමේ අරුම පුදුම ව්‍යායාමයක් ජපන් වැසියන්ට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/ipkjdd
බර වැඩි බව සහ බඩ ඉදිරියට නෙරා ඒම කොයි කවුරුත් මුහුණ පාන ගැටළුකාරී තත්වයක්. විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ගොඩක්ම අමුතු ක‍්‍රමවේදයක් ගැනයි. අවුරුදු දහයක කාලයක් තිස්සේ කුකුට්සි කියන ජපාන වෛද්‍යවරයෙක් බර අඩු කරගැනීමේ අරුම පුදුම ව්‍යායාමයක් ජපන් වැසියන්ට හඳුන්වා දී තිබෙනවා.