අදටත් විසඳාගත නොහැකි තුන්ගුස්කාවේ අභිරහස

මීට වර්ෂ 106 කට පෙර 1908 වසරේ ජූනි මස 30 වන දින සයිබීරියාවේ තුන්ගුස්කා ගඟ අසබඩ පොඩ්කමෙන්නයා ප්‍රදේශයේදී සැබෑ ලෙසම සිදු වූ සිදුවීමකි. කුමක් හෝ අතිවිශාල වස්තුවක් ඉහළ අහසේ සිට තුන්ගුස්කා වනයට කඩා වැටුණු අතර හිරෝෂිමා පරමාණු බෝම්බය මෙන් දහස් ගුණයක ශක්තියක් නිදහස් කළ මෙම ඝට්ටනය හේතුවෙන් වනයේ වර්ග කිලෝමීටර 2150 ක ප්‍රදේශයක් ගස් මිලියන 80 ක්ද සමග සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ගියේය.මීට වර්ෂ 106 කට පෙර 1908 වසරේ ජූනි මස 30 වන දින සයිබීරියාවේ තුන්ගුස්කා ගඟ අසබඩ පොඩ්කමෙන්නයා ප්‍රදේශයේදී සැබෑ ලෙසම සිදු වූ සිදුවීමකි.