ලොව තැනින් තැන අදටත් හිඳින අප්‍රකට ගෝත්‍රිකයෝ

මිනිස්  ශිෂ්ටාචාරය අභ්‍යවකාශ තරණය දක්වා දිගු ගමනක් පැමිණ තිබුණද ලොව නොදියුණු ගෝත්‍රික ජන කණ්ඩායම් රැසක් ලොව පුරා තවම ජීවත් වෙනවා. මේ වගේ අප්‍රකට තොරතුරු දැන ගන්න ඔබත් කැමති ඇති. මේ එවැනි ගෝත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව තොරතුරුයි මේ වීඩියෝව මගින් ඔබට ගෙන එන්නේ. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/vd7rvj
මිනස් ශිෂ්ටාචාරය අභ්‍යවකාශ තරණය දක්වා දිගු ගමනක් පැමිණ තිබුණද ලොව නොදියුණු ගෝත්‍රික ජන කණ්ඩායම් රැසක් ලොව පුරා තවම ජීවත් වෙනවා. මේ වගේ අප්‍රකට තොරතුරු දැන ගන්න ඔබත් කැමති ඇති. මේ එවැනි ගෝත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව තොරතුරුයි.