නිවස වටා ලුණු ස්වල්පයක් ඉස බලන්න

මානව ඉතිහාසයේ වසර දහස් ගණනක සිටම මිනිසුන්ට ලුණු ඉතා වැදගත් හා වටිනා ද්‍රව්‍යයක් බවට පත්ව ඇත. කෑම බිම වලට පමණක්ම නෙමෙයි එදිනෙදා ජීවිතයේදී විවිධ කටයුතු සඳහා ලුණු ප්‍රධාන අංගයක් වේ. මේ කියන්න යන්නේ ලුණු වල ඔබ නොදන්නා දෙයක් ගැනය. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/oqtepQමානව ඉතිහාසයේ වසර දහස් ගණනක සිටම මිනිසුන්ට ලුණු ඉතා වැදගත් හා වටිනා ද්‍රව්‍යයක් බවට පත්ව ඇත. කෑම බිම වලට පමණක්ම නෙමෙයි එදිනෙදා ජීවිතයේදී විවිධ කටයුතු සඳහා ලුණු ප්‍රධාන අංගයක් වේ.