2018 වසරේ කෝටි සංඛ්‍යාත ජනයා ට සාගතයක්

ලෝකයේ කාලගුණික විපර්යාස එන්න එන්නම විකෘතිභාවයට පත් වෙමින් පවතී. කාන්තාර නැවත වනාන්තර බවට පත් වීම, වනාන්තර කාන්තාර බවට පත් වීම, අයිස් කඳු දියවීම ආදී ප්‍රභල කාලගුණික සහ දේශගුණික වශයෙන්ද විපර්යාසයන්ට භාජනය වේ. මේ හේතුවෙන් අප ආහාරයට ගන්න බෝග වල නිෂ්පාදනයන්ට අධිග වේගයෙන් පහත වැටෙමින් පවතින අතර විද්‍යාඥයන්ට පවා මේ තත්වය තේරුම් ගත නොහැකි දෙයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මේ ඒ පිලිබඳ ගවේශනාත්මක විදියෝවකි. යූටියුබ් වෙතින් නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ලෝකයේ කාලගුණික විපර්යාස එන්න එන්නම විකෘතිභාවයට පත් වෙමින් පවතී. කාන්තාර නැවත වනාන්තර බවට පත් වීම, වනාන්තර කාන්තාර බවට පත් වීම, අයිස් කඳු දියවීම ආදී ප්‍රභල කාලගුණික සහ දේශගුණික වශයෙන්ද විපර්යාසයන්ට භාජනය වේ.