"බාබා වැන්ගා" ගේ අනාගත වාක්‍ය පිලිබදව ඔබ නොදත් තොරතුරු

2011 සැප්තැම්බර් 11 වන දින ඇමරිකානු ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානයට එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයත් 2004 දී ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ සුනාමියත්, ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ඨික කාන්දුව සහ අයිසිස් නම් ත‍්‍රස්තවාදී සංවිධානයක උපතත් පිළිබද ව අනාවැකි පළ කළ දෙනෙත් අඳ අනාගත වක්තෘවරියක විසින් 2017 වසරත් ඉන් ඔබ්බටත් සිදුවිය හැකි සිදුවීම් පිළිබද ව අනාවැකි පල කොට තිබෙනවා.2011 සැප්තැම්බර් 11 වන දින ඇමරිකානු ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානයට එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයත් 2004 දී ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ සුනාමියත්, ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ඨික කාන්දුව සහ අයිසිස් නම් ත‍්‍රස්තවාදී සංවිධානයක උපතත් පිළිබද ව අනාවැකි පළ කළ දෙනෙත් අඳ අනාගත වක්තෘවරියක විසින් 2017 වසරත් ඉන් ඔබ්බටත් සිදුවිය හැකි සිදුවීම් පිළිබද ව අනාවැකි පල කොට තිබෙනවා.