තනියෙන් ඉන්නා විට කාන්තාවන් කරන දේවල් 5ක්

මේ කාරණා අප අතරින් සමහරක් පිරිමින්ට පුදුමය දනවන දේ වන්නට පුළුවන්. කාන්තාවන් තනිව සිටිනවිට, ඔවුන් සතුව තවදුරටත් ඔබේ මනසේ ගොඩනැගී ඇති සුන්දර ප්‍රතිරූපය නෑ. ඇත්තවශයෙන්ම සත්‍යය ඊට වඩා සෑහෙන්න වෙනස්! කාන්තාවන් පිටතට පෙන්වීමට ලැජ්ජා නැති;විශේෂයෙන් ඔවුන් තනිව සිටින විට; පිළිකුල් සහගත සහ විකාර සහගත අවස්ථා ඔවුන්ට තිබෙනව. මේ ක්‍රියාකාරකම් එක් කාන්තාවකගෙන් තවත් කාන්තාවකට වෙනස් වන්නට පුළුවන්, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කාන්තාවන්ට පැවරී ඇති වැඩ රාජකාරි සමග බලනවිට ඔවුන් ට ඒ වගේ පුද්ගලික අවස්ථා තිබිය යුතුයි. ඒ සටහනත් සමගම විශ්මයට පත්වෙන්න සූදානම් වෙන්න මේ.... “කාන්තාවන් තනිව සිටිනවිට කරන දේවල් පහක්”. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මේ කාරණා අප අතරින් සමහරක් පිරිමින්ට පුදුමය දනවන දේ වන්නට පුළුවන්. කාන්තාවන් තනිව සිටිනවිට, ඔවුන් සතුව තවදුරටත් ඔබේ මනසේ ගොඩනැගී ඇති සුන්දර ප්‍රතිරූපය නෑ.