කාන්තාවක් සුරතාන්තයට පත්කිරීමට පිරිමියෙක් දැනගත යුතුම කරුණු දහය

ලිංගික ජීවිතය කියන්නේ ජීවිතය හරියාකාරව ගෙනියන්න අවශ්‍යකරන ශක්තිමත් බැම්මක්. මේ බැම්ම රඳවා තබා ගැනීමට නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් නැරඹිය යුතුයි. මේ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වීම අනිවාර්ය වනවා මෙන්ම හොඳ ශක්තිමත් බැඳීමකින් යුතු පවුල් දිවියක් ගෙවීමට මෙය ඉවහල් වනු නොඅනුමානයි.ලිංගික ජීවිතය කියන්නේ ජීවිතය හරියාකාරව ගෙනියන්න අවශ්‍යකරන ශක්තිමත් බැම්මක්. මේ බැම්ම රඳවා තබා ගැනීමට නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් නැරඹිය යුතුයි. මේ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වීම අනිවාර්ය වනවා මෙන්ම හොඳ ශක්තිමත් බැඳීමකින් යුතු පවුල් දිවියක් ගෙවීමට මෙය ඉවහල් වනු නොඅනුමානයි.